ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นุชนาฏ ชาวปลายนา ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
2 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จุฬาภรณ์ ดวงตาดำ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
3 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศุภลักษณ์ มูดยะ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
4 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประไพพรรณ ปราณี ปริญญาโท (บธ.ม. บริหารธุรกิจ)
5 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กิตติศักดิ์ เหรียญตระกูล ปริญญาโท (ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์)
6 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อุไรพร ห้อยมาลัย ปริญญาโท (บธ.ม. บริหารธุรกิจ)
7 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ธนวรรณ ศิริมนุญ ปริญญาโท (บธ.ม (การจัดการอุตสาหกรรม))
8 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สุภณิดา วงษ์เดิม ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุริกจ))
9 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี บุษกร รูปอั๋น ปริญญาโท (รม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น))