ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ชำนาญ ค้ำชู ปริญญาโท (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))
2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว บุญลาศ ศรีจันทร์ ปริญญาโท (รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น))
3 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ชณชนก ปัทมกรธนวัน ปริญญาโท (รป.ม.(การบริหารทั่วไป))
4 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ชำนาญ ค้ำชู ปริญญาโท (รป.ม.(การบริหารทั่วไป))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
6 วิทยาลัยชุมชนแพร่ พรสวรรค์ สุขไมตรี ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
7 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ฐิติชัย ขวานเพชร ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)