ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสตูล สุเทพ ทิพย์ธารา ปริญญาโท (พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
2 วิทยาลัยชุมชนตาก จิตติมา กันทะวงศ์ ปริญญาโท (ศศ.ม. (รัฐศาสตร์))
3 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี น้ำทิพย์ เทพบุตร ปริญญาโท (ศศ.ม. (รัฐศาสตร์))
4 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เจนวิทย์ ศรีบวรธนวงศ์ ปริญญาโท (ศศ.ม. (รัฐศาสตร์))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ปริญญาโท (ร.ม. (การปกครอง))
6 วิทยาลัยชุมชนแพร่ กิตติคุณ แก้ววิเศษ ปริญญาโท (ร.ม. (รัฐศาสตร์))
7 วิทยาลัยชุมชนยโสธร กัญจน์รัชต์ พิมพ์จำปา ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
8 วิทยาลัยชุมชนยโสธร รวมพล ไวยพจน์ ปริญญาโท (ศศ.ม. (รัฐศาสตร์))
9 วิทยาลัยชุมชนสตูล อดุลย์ มะมิง ปริญญาโท (รปม.(การจัดการภาครัฐสำหรับนักบริหาร))
10 วิทยาลัยชุมชนสตูล นิสรีน ล่านุ้ย ปริญญาโท (ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม))
11 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ชำนาญ ค้ำชู ปริญญาโท (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))
ปริญญาโท (รป.ม.(การบริหารทั่วไป))
12 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ชณชนก ปัทมกรธนวัน ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
13 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พงศ์พศุตม์ เจนธนยุทธ์ ปริญญาโท (รป.ม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน))
14 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วีระศักดิ์ บุญญดิษฐ์ ปริญญาโท (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
15 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภรตา อภิรักษากุล ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
16 วิทยาลัยชุมชนตาก ณัฐพนธ์ วิเชียรโรจน์ ปริญญาโท (ศศ.ม. (รัฐศาสตร์))
17 วิทยาลัยชุมชนตาก จิรภัทร แย้มชัย ปริญญาโท (รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ))
ปริญญาโท (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))
18 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศุภกฤต กันต์ธีราทร ปริญญาเอก (ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา))
19 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทวีบุญ เชาวะเจริญ ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
20 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อัสมีรี แวเด็ง ปริญญาโท (รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น))
21 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ธีระวัฒน์ สุวรรณพันธ์ ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
22 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิรัตน์ พรหมดี ปริญญาโท (พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร))
23 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อานุภาพ พลยะเรศ ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร))
24 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ปริญญาโท (สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม))
25 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มานะชัย รอดทัพทัน ปริญญาโท (ร.ม. (รัฐศาสตร์))
26 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพชร พันธ์ภา ปริญญาโท (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
27 วิทยาลัยชุมชนยโสธร มิตรประชา ดาชาพิมพ์ ปริญญาโท (ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))
28 วิทยาลัยชุมชนตราด กำธร รัตนธรรม ปริญญาโท (ศศ.ม.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น))
29 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ ปริญญาโท (รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์))
30 วิทยาลัยชุมชนตราด อภิรัฐ มาลีแก้ว ปริญญาโท (รป.ม.(การบริหารการจัดการภาครัฐ))
31 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สุร กุหลาบเพ็ชร์ ปริญญาโท (ร.ม. (รัฐศาสตร์))
32 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สัญชัย เขียนค้างพลู ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))