ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแพร่ มนัส จันทร์พวง ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต)
2 วิทยาลัยชุมชนตราด สมฤทัย อามันพงษ์ ปริญญาโท (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์))
3 วิทยาลัยชุมชนตราด หยาดรุ้ง สุทธิวารี ปริญญาตรี (บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
4 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ชัยวัฒน์ สมศรี ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
ปริญญาโท (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ปลัดดา ซ่อนกลิ่น ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
6 วิทยาลัยชุมชนตราด นราวุฒิ พัฒโนทัย ปริญญาโท (วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์))