ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนระนอง ชริตา สินภัทรวรากุล ปริญญาโท (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))
2 วิทยาลัยชุมชนระนอง คุณกร บุญยิ้ม ปริญญาโท (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))
3 วิทยาลัยชุมชนระนอง รุ่งรัตน์ เภาวิเศษ ปริญญาโท (รป.ม.(การบริหารทั่วไป))