ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สุทธิพันธ์ พรหมสุภา ปริญญาโท (วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร)
2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วารี เจริญผล ปริญญาโท (ศศ.ม ธุรกิจการเกษตร)