ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สรัญธร ฉันทวรภาพ ปริญญาโท (กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย))
2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จิตราภรณ์ เตมียกุล ปริญญาโท (กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
3 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พัชรินทร์ โตตระกูล ปริญญาเอก (Ph.D. (หลักสูตรและการสอน))