ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนตาก สรรพมงคล จันทร์ด้ง ปริญญาโท (กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย))
2 วิทยาลัยชุมชนตาก รัชนี จันพรม ปริญญาโท (กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว))
3 วิทยาลัยชุมชนตาก อนุศรา อุดทะ ปริญญาโท (ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา))
4 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จันทร์เพ็ญ สุภาผล ปริญญาโท (กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นุชสิริ ภาคยุทธ ปริญญาโท (ค.ม. (วิจัยการศึกษา))
6 วิทยาลัยชุมชนแพร่ มนัส จันทร์พวง ปริญญาเอก (ค.ด. (การบริหารการศึกษา))
7 วิทยาลัยชุมชนตราด นันทัชพร จิรขจรชัย ปริญญาโท (กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
8 วิทยาลัยชุมชนตราด นภัส ศรีเจริญประมง ปริญญาโท (ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
9 วิทยาลัยชุมชนตราด วรรณรัตน์ ศิริภูธร ปริญญาโท (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))