ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแพร่ พงศธร กันทะวงค์ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
2 วิทยาลัยชุมชนแพร่ สุเมธ ภูมินทร์ ปริญญาตรี (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต)