ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รุสลีนา สาเมาะ ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการธุรกิจเกษตร))
2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อาทิตยา มณีโชติ ปริญญาโท (ศศ.ม.(การจัดการธุรกิจเกษตร))
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กฤษณี คงสวัสดิ์ ปริญญาโท (วท.ม.(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน))