ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กิตติ สมบัติ ปริญญาโท (พบ.ม. (พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต))
2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นงนิตย์ จงจิระศิริ ปริญญาโท (สศ.ม. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต))
3 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จุฬามณี รังสิเวค ปริญญาโท (พบ.ม. (พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต))
4 วิทยาลัยชุมชนตาก เฉลิม กล่อมเกลี้ยง ปริญญาโท (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์))
5 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำพร ทองดีนอก ปริญญาโท (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว))
6 วิทยาลัยชุมชนตาก ประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ ปริญญาโท (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์))
7 วิทยาลัยชุมชนตาก อัณณ์ฉัตร์ อินภิรมย์ ปริญญาโท (วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))
8 วิทยาลัยชุมชนตาก สุภาภรณ์ บัญญัติ ปริญญาโท (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์))
9 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำพร ทองดีนอก ปริญญาโท (ส.ม. (การจัดการสุขภาพ))
10 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อุษณีษ์ กุหลาบขาว ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
11 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นัทยา ขยอมดอก ปริญญาโท (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))