ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ธีระ พร้อมเพรียง ปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
2 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รัฐธรรมนูญ อาจหาญ ปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)
3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สุรัตน์ สิงห์ทอง ปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)