ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสตูล สุชฎา พรหมแก้ว ปริญญาโท (วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2 วิทยาลัยชุมชนสตูล ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์ ปริญญาโท (วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3 วิทยาลัยชุมชนสตูล นัจญมา มะแอเคียน ปริญญาโท (คอ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี)