ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยูสุฟ หลีสหัด ปริญญาโท (ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน))
2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ชยพล พุฒยอด ปริญญาโท (ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน))
3 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มนัส สุวรรณชาตรี ปริญญาโท (ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน))
4 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อิบรอเฮม แวหะมะ ปริญญาโท (ศศ.ม.(การบริหารการพัฒนาสังคม))
5 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สาธิกา คงคุณ ปริญญาโท (ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม))
6 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไสว ชินพงษ์ ปริญญาโท (ศศ.ม.(พัฒนาสังคม))