ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มนตรี วงษ์รีย์ ปริญญาโท (กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))
2 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จตุรงค์ ดวงมณี ปริญญาเอก (ปร.ด.(สื่อสารมวลชน))
3 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปณัยภัคร์ อุทุมพร ปริญญาตรี (ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว))
4 วิทยาลัยชุมชนตราด วุฒิ ชะนา ปริญญาโท (M.S.(Hospitality Administration))
5 วิทยาลัยชุมชนตราด ชัยรัตน์ ช่างเชื่อง ปริญญาตรี (บธ.บ.(การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว))
6 วิทยาลัยชุมชนตราด จุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี ปริญญาตรี (บธ.บ.(การจัดการทั่วไป))