หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration (General Management)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.บธ. (การจัดการทั่วไป)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.B.A. (General Management)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2556
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 4/2556

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 5/2556

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : ศธ0504(5)/61
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : 30 มกราคม พ.ศ. 2557

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 60 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต (TQF)  3(3-0-6)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (TQF)  3(3-0-6)
              ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (TQF)  3(3-0-6)
              กลุ่มวิชาวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0301 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 อาเซียนศึกษา (TQF)  3(3-0-6)
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต
              บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0102 หลักการจัดการ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0103 หลักการตลาด (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0105 หลักการบัญชี (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0106 หลักการเงิน (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (TQF)  3(3-0-6)
              วิชาบังคับไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต
              บธ 0201 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0205 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0206 สถิติธุรกิจ (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0207 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              กจ 1017 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(2-2-5)
              บธ 0210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0211 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0212 จริยธรรมทางธุรกิจ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0213 ภาษาไทยธุรกิจ (TQF)  3(3-0-6)
              บธ 0214 การบริหารโครงการ (TQF)  3(2-2-5)
              บธ 0215 การจัดการการปฏิบัติการ (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
              บธ 0216 การฝึกงาน (TQF)  3(0-200-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต