หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยชุมชนพังงา

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree (Community Health)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(สาธารณสุขชุมชน)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Community Health)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2564
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 2

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 5/2564

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
              สช 0501 เคมีสาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
              สช 0508 ระบาดวิทยา (TQF)  3(3-0-6)
              สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2 (TQF)  3(1-4-4)
              สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์ (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ (TQF)  3(2-2-5)
              สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข (TQF)  3(3-0-6)
              สช 0527 การฝึกประสบการณ์ (TQF)  3(0-300-0)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
                    สช 0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (TQF)  3(2-2-5)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
        สช 0521 โภชนาการชุมชน (TQF)  3(3-0-6)