หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Agriculture and Product Processing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (เกษตรและการแปรรูป)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree (Agriculture and Product Processing)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(เกษตรและการแปรรูป)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Agriculture and Product Processing)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2564
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 6/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
              กป 0801 หลักการปลูกพืช   3(3-0-6)
              กป 0802 การประมงทั่วไป   3(3-0-6)
              กป 0803 การจัดการดินและน้ำ   3(2-2-5)
              กป 0804 เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่   3(3-0-6)
              กป 0805 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ   3(3-0-6)
              กป 0806 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น   3(3-0-6)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต
                    กป 0807 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-2-5)
                    กป 0808 การจัดการไม้ผลท้องถิ่น   3(2-2-5)
                    กป 0809 หลักการแปรรูปอาหาร   3(2-2-5)
                    กป 0810 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร   3(2-2-5)
                    กป 0811 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(2-2-5)
                    กป 0812 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น   3(2-2-5)
                    กป 0813 การประกอบการธุรกิจชุมชน   3(2-2-5)
                    กป 0814 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม   3(3-0-6)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
                    กป 0815 พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น   3(2-2-5)
                    กป 0816 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช   3(2-2-5)
                    กป 0817 สัมมนาทางการเกษตรและการแปรรูป   3(2-2-5)
                    กป 0818 การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย   3(2-2-5)
                    กป 0819 เทคนิคการปรับปรุงและขยายพันธ์ุพืช   3(2-2-5)
                    กป 0820 การอนุรักษ์พันธ์ุพืชท้องถิ่น   3(2-2-5)
                    กป 0821 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   3(2-2-5)
                    กป 0822 การผลิตปาล์มน้ำมัน   3(2-2-5)
                    กป 0823 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(2-2-5)
                    กป 0824 การแปรรูปสัตว์น้ำ   3(2-2-5)
                    กป 0825 การผลิตและแปรรูปไม้ผล   3(2-2-5)
                    กป 0826 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   3(2-2-5)
                    กป 0827 การผลิตและแปรรูปยางพารา   3(2-2-5)
                    กป 0828 การขนส่งและการกระจายสินค้า   3(2-2-5)
                    กป 0829 การตลาดดิจิทัล   3(3-0-6)
                    กป xxxx เลือกเสรี   3(2-2-5)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    กป 0830 การฝึกประสบการณ์   3(0-320-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต