อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (การบัญชี)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree (Accountancy)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(การบัญชี)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Accountancy)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 91 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2565
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 13 มกราคม พ.ศ. 2565
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 1/2565

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 20 มกราคม พ.ศ. 2565
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 1/2565

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 5
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า58หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต
              บช 1301 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6)
              บช 1302 หลักการจัดการ   3(3-0-6)
              บช 1303 หลักการตลาด   3(3-0-6)
              บช 1304 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6)
              บช 1305 หลักการบัญชี   3(2-2-5)
              บช 1306 หลักการเงิน   3(3-0-6)
              บช 1307 การภาษีอากร   3(2-2-5)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า37หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต
                    บช 1308 การบัญชีภาษีอากร   3(2-2-5)
                    บช 1309 การบัญชีชั้นกลาง 1   3(2-2-5)
                    บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2   3(2-2-5)
                    บช 1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(2-2-5)
                    บช 1312 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี   3(2-2-5)
                    บช 1313 การบัญชีต้นทุน   3(2-2-5)
                    บช 1314 การบัญชีชั้นสูง 1   3(2-2-5)
                    บช 1315 การบัญชีชั้นสูง 2   3(2-2-5)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
                    บช 1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ   3(2-2-5)
                    บช 1317 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ   3(2-2-5)
                    บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน   3(2-2-5)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต
                    บช 1324 ฝึกประสบการณ์   4(0-360-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
        บช xxxx เลือกเสรี   3(2-2-5)