หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยชุมชนพังงา

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (การท่องเที่ยว)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree (Tourism)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ. (การท่องเที่ยว)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A. (Tourism)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2564
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 2

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 6/2564

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต
              กท 0901 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ   3(2-2-5)
              กท 0902 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
              กท 0903 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม on  3(3-0-6)
              กท 0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
              กท 0905 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   3(3-0-6)
              กท 0906 ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ   3(2-2-5)
              กท 0907 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ   3(2-2-5)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
                    กท 0908 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
                    กท 0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว   3(2-2-5)
                    กท 0910 งานมัคคุเทศก์   3(2-2-5)
                    กท 0911 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6)
                    กท 0912 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว   3(2-2-5)
                    กท 0913 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว   3(2-2-5)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
                    กท 0914 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน   3(2-2-5)
                    กท 0915 การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก   3(2-2-5)
                    กท 0916 การจัดการธุรกิจการบิน   3(3-0-6)
                    กท 0917 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล   3(2-2-5)
                    กท 0918 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5)
                    กท 0919 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(2-2-5)
                    กท 0920 การสัมมนาการท่องเที่ยว   3(2-2-5)
                    กท 0921 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว   3(2-2-5)
                    กท 0922 หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1   3(0-0-0)
                    กท 0923 หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2   3(0-0-0)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    กท 0924 การฝึกประสบการณ์   3(0-300-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต