หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Local Government

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (การปกครองท้องถิ่น)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Local Government
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(การปกครองท้องถิ่น)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Local Government)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2562
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 13 กันยายน พ.ศ. 2561
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 9/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 3/2562

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 90 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาแกนไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
              ปท 0201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (TQF)  3(3-0-6)
              ปท 0202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (TQF)  3(3-0-6)
              ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย (TQF)  3(3-0-6)
              ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น (TQF)  3(3-0-6)
              ปท 0205 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (TQF)  3(3-0-6)
              ปท 0206 องค์การและการบริหารงานภาครัฐ (TQF)  3(3-0-6)
              วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    ปท 0227 การฝึกประสบการณ์ (TQF)  3(0-240-0)
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
                    ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น (TQF)  3(2-2-5)
                    ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (TQF)  3(3-0-6)
                    ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ (TQF)  3(2-2-5)
                    ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น (TQF)  3(3-0-6)
                    ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น (TQF)  3(3-0-6)
                    ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (TQF)  3(2-2-5)
                    ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง (TQF)  3(3-0-6)
                    ปท 0214 ภาวะผู้นำ (TQF)  3(3-0-6)
                    ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น (TQF)  3(2-2-5)
                    ปท 0216 กฎหมายปกครอง (TQF)  3(3-0-6)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
                    ปท 0221 สุขภาวะชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
                    ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน (TQF)  3(3-0-6)