อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Early Childhood Education
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(การศึกษาปฐมวัย)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Early Childhood Education)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 91 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2555 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2562
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 11

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 11

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 3

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 150 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า58หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
              ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย (TQF)  3(3-0-6)
              ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (TQF)  3(3-0-6)
              ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (TQF)  3(2-2-5)
              ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย (TQF)  3(3-0-6)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า46หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า33หน่วยกิต
                    ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (TQF)  3(3-0-6)
                    ปว 0106 ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย (TQF)  3(2-2-5)
                    ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (TQF)  3(2-2-5)
                    ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (TQF)  3(1-4-4)
                    ปว 0109 สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (TQF)  3(1-4-4)
                    ปว 0110 การจัดการเรียนรู้ (TQF)  3(2-2-5)
                    ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน (TQF)  3(3-0-6)
                    ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (TQF)  3(2-2-5)
                    ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (TQF)  3(2-2-5)
                    ปว 0114 การศึกษาพิเศษ (TQF)  3(3-0-6)
                    ปว 0115 ความเป็นครู (TQF)  3(3-0-6)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
                    ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย (TQF)  3(3-0-6)
                    ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (TQF)  3(1-4-4)
                    ปว 0118 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (TQF)  3(2-2-5)
                    ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย (TQF)  3(1-4-4)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต
                    ปว 0120 การฝึกประสบการณ์ (TQF)  4(0-300-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต