หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Community Health
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ. (สาธารณสุขชุมชน)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Community Health)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2563
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 22 เมษายน พ.ศ. 2563
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 3/2563

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 5/2563

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
        สช 0501 เคมีสาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
        สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
        สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (TQF)  3(2-2-5)
        สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี (TQF)  3(2-2-5)
        สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (TQF)  3(2-2-5)
        สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
                    สช 0517 สุขภาพจิตชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0518 ทันตสาธารณสุข (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0520 ชีวสถิติสาธารณสุข (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0521 โภชนาการชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0522 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0526 การคุ้มครองผู้บริโภค (TQF)  3(2-2-5)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    สช 0527 การฝึกประสบการณ์ (TQF)  3(0-300-0)
                    วิชาชีพบังคับไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
                    สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0508 ระบาดวิทยา (TQF)  3(3-0-6)
                    สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2 (TQF)  3(1-4-4)
                    สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์ (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ (TQF)  3(2-2-5)
                    สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข (TQF)  3(3-0-6)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต