หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Islamic Studies
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ. (อิสลามศึกษา)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A. (Islamic Studies)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรพ.ศ. 2557 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2562
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 2 เมษายน พ.ศ. 2562
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 2/2562

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 5/2562

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
              อศ 1401 อัลกุรอานและตัจญ์วีด   3(2-2-5)
              อศ 1402 อัลหะดีษจริยธรรม   3(3-0-6)
              อศ 1403 อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ   3(3-0-6)
              อศ 1404 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด   3(3-0-6)
              อศ 1405 ฟิกฮฺอิบาดาต   3(2-2-5)
              อศ 1406 โลกทัศน์อิสลาม   3(3-0-6)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต
                    อศ 1407 อุลูมอัลกุรอาน   3(3-0-6)
                    อศ 1408 อุลูมอัลหะดีษ   3(3-0-6)
                    อศ 1409 หลักกฎหมายอิสลาม   3(3-0-6)
                    อศ 1410 ประวัติศาสตร์อิสลาม   3(3-0-6)
                    อศ 1411 อรรถาธิบายอัลกุรอาน   3(3-0-6)
                    อศ 1412 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา   3(2-2-5)
                    อศ 1413 ศาสนาโลก   3(3-0-6)
                    อศ 1414 หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ   3(2-2-5)
                    อศ 1415 ภาษาอาหรับ 1   3(2-2-5)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
                    อศ 1416 หลักการสอนอิสลาม   3(1-4-4)
                    อศ 1417 อารยธรรมอิสลาม   3(3-0-6)
                    อศ 1418 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการอาชีพ   3(2-2-5)
                    อศ 1419 ภาษาอาหรับ 2   3(2-2-5)
                    อศ 1420 มลายูเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)
                    อศ 1421 อิสลามและสันติภาพ   3(3-0-6)
                    อศ 1422 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม   3(3-0-6)
                    อศ 1423 สัมมนาทางอิสลามศึกษา   3(2-2-5)
                    อศ 1424 หัวข้อคัดสรรด้านอิสลามศึกษา 1   3(0-0-0)
                    อศ 1425 หัวข้อคัดสรรด้านอิสลามศึกษา 2   3(0-0-0)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    อศ 1426 การฝึกประสบการณ์   3(0-320-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต