หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Management
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(การจัดการ)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Management)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตร2556 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2562
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 3/2562

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 5/2562

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 60 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
        กจ 1001 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6)
        กจ 1002 หลักการจัดการ   3(3-0-6)
        กจ 1003 หลักการตลาด   3(3-0-6)
        กจ 1004 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6)
        กจ 1005 หลักการบัญชี   3(2-2-5)
        กจ 1006 หลักการเงิน   3(3-0-6)
        กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
        กจ 1008 การจัดการการดำเนินงาน   3(3-0-6)
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า33หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต
                    กจ 1009 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6)
                    กจ 1010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(3-0-6)
                    กจ 1011 การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ   3(2-2-5)
                    กจ 1012 ภาษีอากรธุรกิจ   3(3-0-6)
                    กจ 1013 การจัดการโครงการ   3(2-2-5)
                    กจ 1014 จิตวิทยาธุรกิจ   3(3-0-6)
                    กจ 1015 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่   3(2-2-5)
                    กจ 1016 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   3(2-2-5)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
                    กจ 1017 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(2-2-5)
                    กจ 1018 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี   3(1-4-4)
                    กจ 1019 การตลาดดิจิทัล   3(2-2-5)
                    กจ 1020 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)
                    กจ 1021 มัลติมีเดียและการประยุกต์ทางธุรกิจ   3(2-2-5)
                    กจ 1022 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ   3(2-2-5)
                    กจ 1023 การจัดการธุรกิจเกษตร   3(3-0-6)
                    กจ 1024 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน   3(2-2-5)
                    กจ 1025 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   3(3-0-6)
                    กจ 1026 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6)
                    กจ 1027 การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ   3(2-2-5)
                    กจ 1028 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6)
                    กจ 1029 การจัดการโลจิสติกส์   3(3-0-6)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    กจ 1032 การฝึกประสบการณ์   3(0-240-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต