หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Business Computer
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Business Computer)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรพ.ศ. 2554 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2561
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 10 กันยายน พ.ศ. 2561
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 1/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 8/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 60 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต
              คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ (TQF)  3(3-0-6)
              คธ 0402 หลักการจัดการ (TQF)  3(3-0-6)
              คธ 0403 หลักการตลาด (TQF)  3(3-0-6)
              คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ (TQF)  3(3-0-6)
              คธ 0405 หลักการบัญชี (TQF)  3(2-2-5)
              คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต (TQF)  3(2-2-5)
              คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาชีพไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต
                    คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0412 การออกแบบกราฟิก (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (TQF)  3(0-6-3)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
                    คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0417 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (TQF)  3(2-2-5)
                    คธ 0424 ความมั่นคงด้านเครือข่าย (TQF)  3(2-2-5)
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    คธ 0425 การฝึกประสบการณ์ (TQF)  3(0-320-0)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต