หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Community Development
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(การพัฒนาชุมชน)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Community Development)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรพ.ศ. 2555 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2562
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 10 กันยายน พ.ศ. 2561
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 1/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 8/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2561)  3(2-2-5)
              ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0201 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0204 พลังของแผ่นดิน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
              พช 0301 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบื้องต้น (TQF)  3(3-0-6)
              พช 0302 จิตวิทยาสังคม (TQF)  3(3-0-6)
              พช 0303 แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
              พช 0304 การพัฒนาที่ยั่งยืน (TQF)  3(2-2-5)
              พช 0305 กระบวนการพัฒนาชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
              พช 0306 การสร้างสังคมพลเมือง (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต
                    วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
                    พช 0327 การฝึกประสบการณ์ (TQF)  3(0-300-0)
                    วิชาบังคับไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
                    พช 0307 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0308 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ (TQF)  3(3-0-6)
                    พช 0309 เทคนิคเครื่องมือการพัฒนาชุมชน (TQF)  3(1-4-4)
                    พช 0310 ยุทธศาสตร์และการวางแผนชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0311 การบริหารโครงการ (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0312 การวิจัยชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0313 วิทยากรกระบวนการ (TQF)  3(1-4-4)
                    พช 0314 ผู้นำและอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0315 เศรษฐกิจชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0316 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
                    พช 0317 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0318 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
                    พช 0319 การจัดการปัญหาของชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0320 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ (TQF)  3(3-0-6)
                    พช 0321 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0322 ระบบสุขภาวะชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
                    พช 0323 การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0324 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0325 การจัดการทุนทางสังคม (TQF)  3(2-2-5)
                    พช 0326 การศึกษาชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต