หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Community Health
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(สาธารณสุขชุมชน)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Community Health)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2559
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 7/2558

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 9/2558

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 12 กันยายน พ.ศ. 2560
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 8/2560

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 6
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน

      รายวิชาและรหัสรายวิชา
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (TQF)  3(2-2-5)
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต (TQF)  3(3-0-6)
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (TQF)  3(3-0-6)
              ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (TQF)  3(3-0-6)
              กลุ่มวิชาวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
              ศท 0301 จังหวัดศึกษา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา (TQF)  3(2-2-5)
              ศท 0303 อาเซียนศึกษา (TQF)  3(3-0-6)
        หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า57หน่วยกิต
              วิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
              สศ 0101 เคมีสาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0102 ชีววิทยาสาธารณสุข (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0104 มนุษย์ชีวเคมี (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0106 เภสัชวิทยา (TQF)  3(2-2-5)
              วิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
              สศ 0125 ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน (TQF)  3(0-300-0)
              วิชาชีพบังคับไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต
              สศ 0107 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0108 ระบาดวิทยา (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0109 การป้องกันและควบคุมโรค (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ1 (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0111 การบริการปฐมภูมิ 2 (TQF)  3(1-4-4)
              สศ 0112 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0113 อนามัยการเจริญพันธุ์ (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดล้อม (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0115 การฟื้นฟูสภาพ (TQF)  3(2-2-5)
              สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข (TQF)  3(3-0-6)
              วิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
              สศ 0117 สุขภาพจิตชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0118 ทันตสาธารณสุข (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0119 การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0120 ชีวสถิติสาธารณสุข (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0121 โภชนาการชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0122 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0123 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน (TQF)  3(3-0-6)
              สศ 0124 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน (TQF)  3(2-2-5)
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต