อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration (General Management)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.บธ. (การจัดการทั่วไป)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.BA.(General Management)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตร2549 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2557
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 6/2556

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 10/2556

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน