หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Agriculture and Product Processing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (เกษตรและการแปรรูป)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree (Agriculture and Product Processing)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(เกษตรและการแปรรูป)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Agriculture and Product Processing)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2565
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 6 เมษายน พ.ศ. 2565
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 4/2565

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 19 เมษายน พ.ศ. 2565
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 4/2565

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน