หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนสตูล

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา(รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree (Public Administration)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Public Administration)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2564
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 60 คน