หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยชุมชนตาก

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Thai Traditional Medicine
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(การแพทย์แผนไทย)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Thai Traditional Medicine)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 95 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2563
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 22 เมษายน พ.ศ. 2563
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 3/2563

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 5/2563

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน