หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (การบัญชี)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree (Accountancy)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(การบัญชี)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Accountancy)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 91 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2562
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 5/2562

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 7/2562

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 10 กันยายน พ.ศ. 2562
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 9/2562

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน