อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนตาก

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Business Computer
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Business Computer)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2554 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2562
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 5/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 10/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 12/2561

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 60 คน