หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Agricultural Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Agricultural Technology
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Agricultural Technology)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 91 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2561
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 11/2559

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 11/2559

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 12 กันยายน พ.ศ. 2560
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 8/2560

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน