วิดีโอ แนะนำการบันทึก มคอ.

ลำดับ ชื่อระบบ วิดีโอแนะนำการใช้งาน
1. ภาพรวมระบบ TQF ของวิทยาลัยชุมชน
2. การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ของวิทยาลัยชุมชน
3 การบันทึกข้อมูล มคอ.5 ของวิทยาลัยชุมชน